Zakres oferowanych typów projektów:

 • Dokumenty aplikacyjne o środki pomocowe dla okresu programowania 2014-2020,
 • Dokumenty planowania przestrzennego (wg USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z późniejszymi zmianami) w tym uwarunkowania lokalizacji OZE na potrzeby studiów zagospodarowania przestrzennego,
 • Plany gospodarki niskoemisyjnej,
 • Dokumenty planowania energetycznego (wg USTAWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami) tzw Założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru gminy,
 • Program ochrony środowiska (wg USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami),
 • Studia wykonalności i biznes plany, OPZ i specyfikacja dla zamówień na roboty i usługi (wg USTAWY z dania 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami)
 • Oceny i prognozy oddziaływania na środowisko (wg USTAWY z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
 • Obsługa inwestycji tym pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
 • Programy funkcjonalno - użytkowe dla przedsięwzięć zaprojektuj i wybuduj,
 • Studia lokalizacyjne inwestycji liniowych i kubaturowych w energetyce,
 • Oceny i ekspertyzy majątku i całych przedsiębiorstw branży energetycznej.