Tytuł projektu


1. Audyt dokumentacji projektu p.n. „Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach STZN w Katowicach”


2. Analiza i ocena rozwoju potrzeb energetycznych miasta dla projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


3. Analiza potencjału OZE i działań związanych z racjonalizacją użytkowania energii dla aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


4. Analiza stanu istniejącego i rozwoju systemu ciepłowniczego MPGK na terenie Jasła w perspektywie roku 2022


5. Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej projektu związanego z odbudową urządzeń ciepłowniczych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 2.2. Infrastruktura energetyczna


6. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Jasła


7. Koncepcja techniczno-ekonomiczna budowy systemu ciepłowniczego, niskoparametrowego na terenie zakładu przemysłowego


8. Opracowanie bazy danych podmiotów posiadających systemowe źródła ciepła zdalaczynnego o mocy z przedziału 2-50 MW na terenie województwa śląskiego i małopolskiego


9. Koncepcja budowy nowego źródła ciepła zasilającego miejski system ciepłowniczy Miasta Turku (w konsorcjum)


10. Ekspertyza w zakresie optymalizacji zabezpieczenia energetycznego gmin powiatu Jasielskiego, w związku z realizacją projektu pn.: Jasielska Strefa Usług Publicznych


11. Dokumentacja projektowa dla zadań przebudowy sieci ciepłowniczej w Chorzowie i Katowicach


12. Opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Czeladź


13. Wykonanie projektu demontażu sieci ciepłowniczej


14. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Torunia (w konsorcjum)


15. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Czeladź


16. Opracowanie dokumentacji na wykonanie przebudowy sieci ciepłowniczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego


17. Projekty techniczne w ramach przebudowy systemu ciepłowniczego